Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική. Στα πλαίσια του βασικού του στόχου που είναι η μελέτη της οικονομίας ως σύνολο, έμφαση θα δοθεί στη ανάλυση εννοιών όπως είναι ο καθορισμός του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), η ανεργία, ο πληθωρισμός, οι οικονομικές διακυμάνσεις και η συναθροιστική προσφορά και ζήτηση στα πλαίσια μιας κλειστής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, θα καλυφθούν οι ακόλουθες ενότητες:

- Μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας, ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ, αποπληθωριστής του ΑΕΠ και δείκτης τιμών καταναλωτή.

- Συντελεστές παραγωγής και διανομή του εισοδήματος μεταξύ τους, ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες και ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών στη μακροχρόνια περίοδο.

- Ανεργία, είδη ανεργίας και κατώτατος μισθός.

- Χρήμα, ποσοτική θεωρία του χρήματος, πληθωρισμός και επιτόκια.

- Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις και συναθροιστική ζήτηση / υπόδειγμα IS-LM.

- Συναθροιστική προσφορά / καμπύλη Phillips.

 Β) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βασικά Εγχειρίδια

Mankiw, G.N. (2002), Μακροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Blanchard, O. (2012), Μακροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.

Συμπληρωματικά Εγχειρίδια

Dornbusch, R. and Fischer, S. (1993), Μακροοικονομική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

Κατσέλη, Λ.Τ. και Μαγουλά, Χ.Μ. (2005), Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία, Εκδόσεις Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.