Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων: Όλοι οι συμμετέχοντες

Φίλτρα
Φίλτρα

3. Διάγραμμα Οντοτήτων και Συσχετίσεων (Entity Relationship Diagram)

8. Μαθηματικό Υπόβαθρο Ι : Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής και Θεωρίας Συνόλων

9. Μαθηματικό Υπόβαθρο ΙI : Σχεσιακή Άλγεβρα