Περιγραφή θέματος

 • Υλικό του Μαθήματος

 • 1. Εισαγωγή

 • 2. Η ανάλυση δημόσιων πολιτικών ως επιστημονικό πεδίο

  Βιβλιογραφία

  • Howlett & Rasmesh 1,
  • Sabatier 3-17
  • Λαδή κεφ 1
 • 3. Δημόσια Πολιτική (Δ.Π.)

  Περιεχόμενα

  • Τι είναι Δ.Π.
  • Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της Δ.Π.
  • Τα Εργαλεία της Δ.Π.
  • Οι Εμπλεκόμενοι Παίκτες
  • Κατηγορίες Δημοσίων Πολιτικών (ορισμοί, αναλυτικά εργαλεία)

  Βιβλιογραφία

  • Muller, Surel 1, 2, 3
  • Λαδή κεφ 1
  • Howlett & Rasmesh 1
  • Sabatier 3-17
 • 4. Διαμόρφωση της Κυβερνητικής Ατζέντας Ι

  Περιεχόμενα

  Ο ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας (οι εσωτερικοί παίκτες της διαδικασίας): πηγές δύναμης, προστιθέμενη αξία

  Βιβλιογραφία

  • Kingdon: 2
  • Howlett & Rasmesh: 3
  • Muller, Surel 4
  • Λαδή κεφ 4
  • Σπανού, Σωτηρόπουλος
 • 5. Διαμόρφωση της Κυβερνητικής Ατζέντας ΙΙ

  Περιεχόμενα

  Ο ρόλος των ομάδων πίεσης, της επιστημονικής κοινότητας, τα ΜΜΕ, οι πολίτες (Οι εξωτερικοί παίκτες της διαδικασίας): πηγές δύναμης, προστιθέμενη αξία

  Βιβλιογραφία

  • Kingdon: 3
  • Howlett & Rasmesh: 3
  • Μαυρογορδάτος
 • 6. Διαμόρφωση της Κυβερνητικής Ατζέντας ΙΙΙ

  Περιεχόμενα

  Η Ανάδειξη προβλημάτων και η υιοθέτηση εναλλακτικών επίλυσης τους είναι αποτέλεσμα μακρόπνοου ορθολογικού σχεδιασμού ή πρακτικών του «βλέποντας και κάνοντας» από τους δρώντες;

  Βιβλιογραφία

  • Μακρυδημήτρης: σελ.: 7-34
  • Kingdon: 4, 8, 9
  • Howlett & Rasmesh: 7
  • Muller, Surel, 5
  • Λαδή κεφ 4
 • 7. Διαμόρφωση της Κυβερνητικής Ατζέντας IV

  Περιεχόμενα

  Η Ανάδειξη προβλημάτων και η υιοθέτηση εναλλακτικών επίλυσης τους:

  • Χαοτικά μοντέλα ανάλυσης (Marsch & Olsen’s Garbage Can model),
  • Το μοντέλο των τριών ρευμάτων (Kingdon’s Three Streams Model),
  • Επιστημικές Κοινότητες - Δίκτυα Πολιτικής – Συμμαχίες Υπεράσπισης (Advocacy Coalitions)

  Βιβλιογραφία

  • Kingdon: 8, 9
  • Hall
  • Howlett & Rasmesh: 5, 10
  • Majone 7
  • Muller, Surel, 6
  • Αλεξόπουλος 2005
  • Παγουλάτος
 • 8. Αποτίμηση της Δυναμικής Διαμόρφωσης της Κυβερνητικής ατζέντας

  Περιεχόμενα

  Δραστική ή Προσαυξητική  Αλλαγή; Προϋποθέσεις για μεταρρυθμίσεις.

  Βιβλιογραφία

  • Hall
  • Kingdon: 8, 9
  • Κολλιτζας
  • Παπούλιας, Τσούκας
  • Αλεξόπουλος, Πελαγίδης
  • Παγουλάτος
  • Τσεμπελής
 • 9. Υλοποίηση Δημοσίων Πολιτικών

  Περιεχόμενα

  Θεωρίες για  την κατανόηση της εμφάνισης του ελλείμματος υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών

  Βιβλιογραφία

  • Hill&Hupe: 3, 4
  • Αλεξόπουλος 2008, 2005
  • Τσεμπελής
 • 11. Τρόποι Αξιολόγησης Δημοσίων Πολιτικών

  Βιβλιογραφία

  • Majone 8
  • Howlett & Rasmesh: 9
  • Λαδή κεφ 4
  • Καρκατσούλης
 • 12. Εργαλεία Αξιολόγησης Δημοσίων Πολιτικών

  Περιεχόμενα

  Ανάλυση κόστους-οφέλους

  Βιβλιογραφία

  • Peters: 14
  • Stiglits: 10
 • Η ηθική ανάλυση στον προσδιορισμό των αϋλων παραμέτρων

  Βιβλιογραφία

  • Peters: 15