Περιγραφή θέματος

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Τι είναι η Δημόσια Οικονομική;

  -         Δημόσια Οικονομική και Ιδεολογία

  -         Το Κράτος με μια Ματιά

  Λέξεις-Κλειδιά

  δημόσια οικονομική, οργανική άποψη για το κράτος, μηχανιστική άποψη για το κράτος, νομικό πλαίσιο του κράτους, μέγεθος του κράτους, δημόσιες δαπάνες, κρατικά έσοδα

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 1 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

   

 • Ενότητα 2: Εργαλεία Θετικής Ανάλυσης

  Περιεχόμενα Ενότητας

   -        Ο Ρόλος της Οικονομικής Θεωρίας

  -         Μέθοδοι Εμπειρικής Ανάλυσης

   Λέξεις-Κλειδιά

  θετική ανάλυση, οικονομική θεωρία, εμπειρική ανάλυση, συνέντευξη, πειραματική μελέτη, οικονομετρική μελέτη

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 2 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 • Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Οικονομική της Ευημερίας

  -         Συνθήκες Αποτελεσματικότητας κατά Pareto

  -         Το 1ο Θεμελιώδες Θεώρημα της Οικονομικής της Ευημερίας

  -         Το 2ο Θεμελιώδες Θεώρημα της Οικονομικής της Ευημερίας

  -         Αποτυχία της Αγοράς

  -         Αξιολόγηση της Οικονομικής της Ευημερίας

   Λέξεις-Κλειδιά

  κανονιστική ανάλυση, οικονομική της ευημερίας, αποτελεσματικότητα κατά Pareto, βελτίωση κατά Pareto, καμπύλη δυνατοτήτων ωφέλειας, οριακός λόγος υποκατάστασης, οριακός λόγος μετασχηματισμού, 1ο θεμελιώδες θεώρημα της οικονομικής της ευημερίας, 2ο θεμελιώδες θεώρημα της οικονομικής της ευημερίας, αποτυχία της αγοράς, δημόσιο αγαθό, εξωτερικότητα, ασύμμετρη πληροφόρηση

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 3 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 • Ενότητα 4: Δημόσια Αγαθά

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -  Ορισμός των Δημόσιων Αγαθών

  -  Αποτελεσματική Παροχή των Δημόσιων Αγαθών

  -  Η Συζήτηση για την Ιδιωτικοποίηση

   Λέξεις-Κλειδιά

  αμιγές δημόσιο αγαθό, μη-γνήσιο δημόσιο αγαθό, ιδιωτικό αγαθό που παρέχεται από το δημόσιο, οριακό κοινωνικό όφελος, οριακό κοινωνικό κόστος, κανόνας του Samuelson, κάθετη άθροιση, πρόβλημα του δωρεάν χρήστη, ιδιωτικοποίηση

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 4 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 • Ενότητα 5: Εξωτερικότητες

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Εξωτερικότητες: Ορισμός

  -         Η Φύση των Εξωτερικοτήτων

  -         Διαγραμματική Ανάλυση

  -         Ιδιωτικές Αντιδράσεις στις Εξωτερικότητες

  -         Κρατικές Αντιδράσεις στις Εξωτερικότητες

  -         Θετικές Εξωτερικότητες

  Λέξεις-Κλειδιά

  εξωτερικότητα, οριακή ζημιά, διαπραγματεύσεις, θεώρημα του Coase, συγχωνεύσεις, κοινωνικές συμβάσεις, φόρος κατά Pigou, επιδότηση κατά Pigou, τέλος στις εκπομπές ρύπων, ανώτατο όριο εκπομπών και εμπορίας, ρυθμίσεις εντολών και ελέγχου, τεχνολογικές προδιαγραφές, πρότυπα επιδόσεων, θετική εξωτερικότητα, οριακό εξωτερικό όφελος

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 5 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 • Ενότητα 6: Ανάλυση Κόστους-Οφέλους

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -  Αξιολόγηση Επενδύσεων του Ιδιωτικού Τομέα

  -  Προεξοφλητικό Επιτόκιο για Δημόσιες Επενδύσεις

  -  Αποτίμηση Ωφελειών και Κόστους του Δημοσίου

  -  Παιχνίδια με την Ανάλυση Κόστους-Οφέλους

  -  Θέματα Διανομής

  -  Αβεβαιότητα

  Λέξεις-Κλειδιά

  ανάλυση κόστους-οφέλους, παρούσα αξία, εσωτερικός λόγος απόδοσης, λόγος οφέλους-κόστους, σκιώδης τιμή, πλεόνασμα καταναλωτή, αποτίμηση του χρόνου, αποτίμηση της ζωής, αποτίμηση άυλων αγαθών, παιχνίδι αλυσιδωτής αντίδρασης, παιχνίδι της εργασίας, παιχνίδι διπλού υπολογισμού, κριτήριο Hicks-Kaldor, βέβαιο ισοδύναμο

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 8 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 • Ενότητα 7: Φορολογία και Διανομή Εισοδήματος

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Επίπτωση του Φόρου: Γενικές Παρατηρήσεις

  -         Υποδείγματα Μερικής Ισορροπίας

  -         Υποδείγματα Γενικής Iσορροπίας

  Λέξεις-Κλειδιά

  νομική επίπτωση, οικονομική επίπτωση, μετακύλιση φόρου, εφ’ άπαξ φόρος σταθερού ποσού, μέσος φορολογικός συντελεστής, οριακός φορολογικός συντελεστής, αναλογικός φόρος, προοδευτικός φόρος, αντίστροφα προοδευτικός φόρος, υποδείγματα μερικής ισορροπίας, φόρος ανά μονάδα προϊόντος, φορολογική σφήνα, φόρος επί της αξίας, φόρος στους συντελεστές παραγωγής, μονοπώλιο, φορολογία κερδών, φορολογία ακίνητης περιουσίας και γης, κεφαλαιοποίηση, υποδείγματα γενικής ισορροπίας

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 13 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

   

 • Ενότητα 8: Φορολογία και Αποτελεσματικότητα

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Ορισμός του Υπερβάλλοντος Βάρους

  -         Μέτρηση του Υπερβάλλοντος Βάρους

  -         Διαφορική Φορολόγηση Εισροών

  Λέξεις-Κλειδιά

  υπερβάλλον βάρος, ισοδύναμη μεταβολή, αποτέλεσμα εισοδήματος, αποτέλεσμα υποκατάστασης, αντισταθμισμένη (Χικσιανή) καμπύλη ζήτησης, κανονική (Μαρσαλιανή) καμπύλη ζήτησης, διαφορική φορολόγηση εισροών

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 14 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 • Ενότητα 9: Αποτελεσματική και Δίκαιη Φορολογία

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -  Άριστη Φορολογία Αγαθών

  -  Άριστη Χρέωση του Χρήστη

  -  Άριστη Φορολογία Εισοδήματος

  -  Άλλα Κριτήρια για το Φορολογικό Σχεδιασμό

  -  Φοροαποφυγή-Φοροδιαφυγή

  Λέξεις-Κλειδιά

  οριακό υπερβάλλον βάρος, κανόνας του Ramsey,κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας, κάθετη ισότητα, άριστη χρέωση στο χρήστη, φυσικό μονοπώλιο, οριζόντια ισότητα, κόστος λειτουργίας του φορολογικού συστήματος, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 15 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 • Ενότητα 10: Χρηματοδότηση του Κράτους Μέσω Ελλείμματος

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Το Μέγεθος του Χρέους

  -         Το Βάρος του Δημόσιου Χρέους

  -         Φορολογία ή Δανεισμός;

  Λέξεις-Κλειδιά

  έλλειμμα, πλεόνασμα, ισοζύγιο, κρατικός προϋπολογισμός, προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης, ειδικοί λογαριασμοί εκτός προϋπολογισμού, χρέος, τρέχουσες και επενδυτικές δαπάνες, υλικά περιουσιακά στοιχεία, άδηλες υποχρεώσεις, άποψη του Lerner, υπόδειγμα επάλληλων γενεών, λογιστική των γενεών, νεοκλασικό υπόδειγμα, υπόθεση εκτόπισης, ρικαρντιανό υπόδειγμα, αρχή της ανταποδοτικότητας, λειτουργική χρηματοδότηση

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 19 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 • Ενότητα 11: Η Δημοσιονομική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -  Ευρωπαϊκή Ένωση- Μια Μικρή Εισαγωγή

  -  Οι Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  -  Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  -   Πόροι του Κοινοτικού Προϋπολογισμού

  -  Πώς Λαμβάνονται οι Αποφάσεις για τον  Προϋπολογισμό;

  -  Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  -  Η Δημοσιονομική Πολιτική στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.)

  -  Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

  Λέξεις-Κλειδιά

  Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγίες, κανονισμοί, συναπόφαση, διαβούλευση, σύμφωνη γνώμη. δημοσιονομικές προοπτικές, ιδίοι πόροι, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, πρόγραμμα σταθερότητας και σύγκλισης

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 21 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 • Ενότητα 12: Μέγεθος και Εύρος Δραστηριοτήτων του Δημόσιου Τομέα

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Μέγεθος του Κράτους

  -         Εύρος Δραστηριοτήτων του Δημόσιου Τομέα

  Λέξεις-Κλειδιά

  μέγεθος του κράτους, φορολογικές στρεβλώσεις, παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα, μακροοικονομικές επιδόσεις, μέγεθος του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, διοικητικές παρεμβάσεις στην αγορά

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 22 του βιβλίου Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.