Περιγραφή θέματος

 • Projects

  Περιεχόμενα:
  • Πρόβλημα Ν-σωματιδίων.
  • Image Processing (Fast Fourier Transform).
  • Mandelbrot Set.
  • Multi-colored Algorithms.
  • Genetic Algorithms

 • Σειρές Ασκήσεων

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα ενότητας:
  • Τι σημαίνει Παράλληλη Επεξεργασία.
  • Νόμος Moore.
  • Στόχοι και Αναγκαιότητα της Παράλληλης Επεξεργασίας.
  • Υπολογιστική Ισχύς.
  • Παραδείγματα.
  • Λίγη Ιστορία.

  Λεξεις κλειδια: παράλληλη επεξεργασία, νόμος Moore, υπολογιστική ισχύς.

 • Ενότητα 2: Αρχιτεκτονική

  Περιεχόμενα ενότητας:
  • Αρχειτεκτονική Παράλληλων Συστημάτων.
  • Ταξινόμηση Flynn.
  • Οργάνωση Μνήμης.
  • Δίκτυο: Τοπολογία Διασύνδεσης.
  • Παραδείγματα.

  Λεξεις κλειδια: αρχιτεκτονική παράλληλων συστημάτων, ταξινόμηση Flynn, τοπολογία διασύνδεσης.

 • Ενότητα 3: Θεωρία - Απόδοση Παράλληλου Προγραμματισμού

  Περιεχόμενα ενότητας:
  • Απόδοση Παράλληλων Προγραμμάτων.
  • Νόμος Amdahl.
  • Νόμος Gustafson.
  • Karp-Flatt metric.
  • Τεστ Αναφοράς: Linpack.

  Λεξεις κλειδια: απόδοση παράλληλων προγραμμάτων, νόμος Amdahl, νόμος Gustafson, Karp-Flatt metric, τεστ αναφοράς, Linpack.

 • Ενότητα 4: Παράλληλοι Αλγόριθμοι

  Περιεχόμενα ενότητας:
  • Ταξινόμηση Παράλληλων Αλγορίθμων.
  • Παράδειγμα: Υπολογισμός του Αριθμού π.
  • Το Κόσκινο του Ερατοσθένη.
  • Σχεδιασμός Παράλληλων Αλγορίθμων.
  • Τύποι Επικοινωνίας Μεταξύ των Επεξεργαστών.

  Λεξεις κλειδια: ταξινόμηση παράλληλων προγραμμάτων, σχεδιασμός παράλληλων αλγορίθμων, τύποι επικοινωνίας επεξεργαστών.

 • Ενότητα 5: Λογισμικό - Βασικές Εφαρμογές Ι

  Περιεχόμενα ενότητας:
  • Παράλληλες Γνώσεις Δεδομένων (Fortran 90, C, C++).
  • Βιβλιοθήκες Αναλλαγής Μηνυμάτων (Message Passing Interface, MPI), OpenMP, POSIX Threads.
  • Παράλληλοι Αλγόριθμοι με Χρήση OpenMP.

  Λεξεις κλειδια: παράλληλες γνώσεις δεδομένων, Fortran 90, C, C++, MPI, OpenMP, POSIX Threads.

 • Ενότητα 6: Περισσότερες Εφαρμογές ΙΙ

  Περιεχόμενα ενότητας:
  Message Passing Interface (MPI):
  • Τι είναι το MPI (Message Passing Interface); Εισαγωγικά.
  • Ένα απλό πρόγραμμα σε MPI.
  • Υποπρογράμματα Διαχείρησης του MPI Παράλληλου Περιβάλλοντος.
  • Υποπρογράμματα Επικοινωνίας των Διεργασιών.
  • Τοπολογία.

  Λεξεις κλειδια: MPI, υποπρογράμματα διαχείρησης, υποπρογράμματα επικοινωνίας.

 • Ενότητα 7: Ανώτερες Εφαρμογές ΙΙΙ

  Περιεχόμενα ενότητας:
  • Παράλληλοι Υπολογισμοί Πινάκων.
  • Επίλυση Συστήματος Γραμμικών Εξισώσεων.
  • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις.

  Λεξεις κλειδια: υπολογισμοί πινάκων, γραμμικές εξισώσεις, μερικές διαφορικές εξισώσεις.