Ειδική βιβλιογραφία για την άσκηση

  • [ΑΣ-ΜΟπτ] Κεφ. 4, 6
  • [AtΦΧ] Κεφ. 17
  • R. Serway, J. Jewett, Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς (Μηχανική, Ταλαντώσεις, ) Κεφ 35-38

Στοιχεία Οπτικής – Μικροσκοπία


Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Μάιος 2016, 1:16 μμ