Ειδική βιβλιογραφία για την ασκηση

  • [AtΦΧ] Κεφ. 13, 8.1
  • [TR] Κεφ. 5
  • H. Kuhn, ‘A Quantum Mechanical Theory of Light Absorption of Organic Dyes and Similar Compounds’ J. Chem. Phys. 17, 1198-1212 (1949).
  • J. Autschbach, ‘Why the Particle-in-a-Box Model Works Well for Cyanine Dyes but Not for Conjugated Polyenes’, J. Chem. Educ. 84, 1840-5 (2007).


Μοριακή Φασματοσκοπία Απορρόφησης Υπεριώδους ΟρατούΤελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Μάιος 2016, 1:17 μμ