Το μάθημα βασίζεται σε περισσότερα από ένα βιβλία (και κυρίως στα ξενόγλωσσα βιβλία που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα). Οποιοδήποτε από τα παρακάτω βιβλία καλύπτει το σημαντικότερο μέρος της ύλης που θα διδαχθεί. Για την επιτυχή διεκπεραίωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να βασιστούν κυρίως στις διαφάνειες του μαθήματος, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο υλικό μοιρασθεί κατά τη διάρκεια αυτού.

- Harry Lewis and Larry Denenberg, Data Structures and Their Algorithms, Harper Collins Publishers, Inc., New York, 1991.

- Μιchael T. Goodrich and Roberto Tamassia, Data Structures and Algorithms in Java (*), John Wiley & Sons, Inc., (4th edition).

- Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, and David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, John Wiley & Sons, Inc.

- Παναγιώτης Μποζάνης, Δομές δεδομένων, 960-418-010-Χ, Τζιόλας, 2003.

- Cormen, Leiserson and Rivest, Introduction to Algorithms, MIT Press, 1990.

- Sahni, Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Εφαρμογές στη C++, Μετάφραση: Γιάννης Θεοδωρίδης & Γιάννης Μανωλόπουλος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004.

- Γεώργιος Φ. Γεωργακόπουλος, Δομές Δεδομένων: Έννοιες, Τεχνικές, Αλγόριθμοι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2002.

- Ι. Μανωλόπουλος, Δομές Δεδομένων, Μια προσέγγιση με Pascal, Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Απριλίου 2015, 1:38 PM