Τίτλος Μαθήματος στο Π.Σ.: Δομές Δεδομένων

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: Φθινοπωρινό (1ο)

Κωδικός Μαθήματος στο Πρόγραμμα σπουδών: ΤΕΥ-240

Δικτυακός Τόπος μαθήματος: http://www.csd.uoc.gr/~hy240/

Διδακτικές ώρες: 6 ώρες εβδομαδιαία x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015, 12:00 PM