Τίτλος Μαθήματος στο Π.Σ.: TEY-150: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 2o

Κωδικός Μαθήματος στο Πρόγραμμα σπουδών: ΤΕΥ-150

Δικτυακός Τόπος μαθήματος: https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=160

Διδακτικές ώρες: 4 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013, 11:21 AM