Τίτλος Μαθήματος στο Π.Σ.: Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 1o

Κωδικός Μαθήματος στο Πρόγραμμα σπουδών: ΤΕTΥ-141

Δικτυακός Τόπος μαθήματος: http://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/courses/ETY141

Διδακτικές ώρες: 4 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013, 9:03 PM