Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την C++

Περιεχομένα μαθήματος:
Μέθοδοι Προγραμματισμού
Προγραμματιστικές Αρχές:
- Δομημένος Προγραμματισμός
-Αφαιρετικότητα
-Υλοποίηση
-Έλεγχος και αποσφαλμάτωση
-Καλές πρακτικές
Γλώσσα Προγραμματισμού C++

Ομάδα στόχος: Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Οι ενδιαφερόμενοι για τον Προγραμματισμό.

Στόχοι:
- Αλγοριθμική σκέψη & Προγραμματισμός
Βάση για την Πληροφορική και τα Υπολογιστικά Μαθηματικά
Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων - αλγόριθμοι
Κωδικοποίηση αλγορίθμων
Διόρθωση/κατανόηση/Αλλαγή προγράμματος
ενημέρωση
επαναχρησιμοποίηση

Λέξεις-κλειδιά: Προγραμματισμός, C++, Δομημένος Προγραμματισμός, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013, 11:35 AM