Τίτλος Μαθήματος στο Π.Σ.: Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπηρεσιών

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 4ο

Εξάμηνο: 7o

Κωδικός Μαθήματος στο Πρόγραμμα σπουδών: TEY452

Δικτυακός Τόπος μαθήματος: http://www.csd.uoc.gr/studies/list-of-courses/hy452.html

Διδακτικές ώρες: 4 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Επιλογής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013, 1:30 PM