Περιγραφή μαθήματος: Το ΗΥ-452 έχει σκοπό την εισαγωγή στην επιστήμη και τεχνολογία των υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες αποτελούν πλέον το κυρίαρχο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, στην Ελλάδα μάλιστα λόγω του τουρισμού και της εμπορικής ναυτιλίας αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Η χρήση των ΤΠΕ υπήρξε βασικός μοχλός σε αυτή την ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών και αναμένεται να παραμείνει και στο μέλλον.
Η επιστήμη των υπηρεσιών μελετά τις υπηρεσίες στο χρόνο, διατυπώνει θεωρίες για τη λειτουργία τους και προβλέψεις για την μελλοντική τους εξέλιξη.
Η τεχνολογία των υπηρεσιών σχεδιάζει, μετρά, αναλύει, και υλοποιεί σύνθετα συστήματα υπηρεσιών που αποτελούνται από μηχανές (υλικό και λογισμικό) και ανθρώπους.

Περιεχομένα μαθήματος:
- Introduction to XML
- Writing XML and Well-Formed XML Documents
- XML Namespaces
- Document Type Definitions (DTDs)
- XML Schema Language
- XML Path Language (XPath)
- Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)
- XSLT and XPath
- HTML
- HTML and Cascading Style Sheets (CSS)
- XML and Cascading Style Sheets (CSS)
- Document Object Model (DOM)
- XML Query Language (XQuery)
- Web Services Essentials
- JAX – WS


Ομάδα στόχος: Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Λογισμικό Συστημάτων.

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού:
Διαφάνειες, Ασκήσεις, Βιβλίο, Code examples, in class demos, online tutorials.

Λέξεις-κλειδιά: XML, Web Services.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013, 9:59 AM