Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:
- Το μάθημα είναι σε μεγάλο βαθμό εργαστηριακό και δίνεται έμφαση στην εκμάθηση των τεχνολογιών που διδάσκονται μέσω μεγάλου αριθμού προγραμματιστικών ασκήσεων. Στόχοι:
- Απόκτηση εις βάθος γνώση (θεωρητική και πρακτική) της γλώσσας XML, της χρησιμότητας της και των σχετικών τεχνολογιών που βασίζονται σε αυτήν και χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Web Services).
- Κατανόηση σε ποια σενάρια είναι εφαρμόσιμη και πως χρησιμοποιείται κάθε μία από τις XML based τεχνολογίες (π.χ. XML, DTD, XML Schema, XPath, XQuery, XSLT, DOM).
- Εκμάθηση κανόνων και τεχνικών δημιουργίας καλά διατυπωμένων (well-formed) XML εγγράφων και σωστή χρήση XML namespaces.
- Εκμάθηση κατασκευής Document Type Definitions και XML Schema εγγράφων που χρησιμοποιούνται για να επικυρωθούν XML έγγραφα (δομή, περιεχόμενο).
- Ανάπτυξη δυναμικά διαμορφωμένων ιστοσελίδων με XSL, μετασχηματισμών (XSLT transformations) και μορφοποιήσεων (formatting) XML εγγράφων (XSL, XPath).
- Ανάπτυξη έγκυρων HTML ιστοσελίδων, φύλλων επάλληλων στυλ (Cascading Style Sheets) με βάση τις προδιαγραφές του οργανισμού W3C.
- Εκμάθηση εμφάνισης XML εγγράφων με χρήση CSS.
- Κατανόηση και γνώση κατασκευής πολύπλοκων επερωτήσεων σε XML έγγραφα με χρήση XPath και XQuery.
- Προγραμματισμός XML με DOM και SAX.
- Κατανόηση του ρόλου των υπηρεσιών διαδικτύου, απόκτηση γνώσεων των θεμελιωδών αρχών που διέπουν το σχεδιασμό τους, τον προγραμματισμό τους, τα βασικά πρότυπα και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών.
- Εκμάθηση τεχνικών και μεθοδολογιών ανάπτυξης υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών (SOA).
- Πρακτική χρήση XML τεχνολογιών και σχετικών Web Service standards (SOAP, WSDL, UDDI) για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Tι αναμένεται ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει, να κατανοεί και να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος:
Φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα θα είναι σε θέση να:
- Κατασκευάζουν έγκυρες HTML ιστοσελίδες, CSS templates με βάση τις προδιαγραφές του οργανισμού W3C.
- Γνωρίζουν πλήρως την δομή, το συντακτικό, την χρησιμότητα της XML και των σχετικών τεχνολογιών που βασίζονται στην XML και χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
- Να αναπτύσσουν καλά διατυπωμένα (well-formed) και έγκυρα (valid) XML έγγραφα με χρήση XML Schema Languages (DTD, XML Schema W3C).
- Χρησιμοποιούν γλώσσες που βασίζονται στην XML (XSL, XPath) και όχι μόνο (CSS) για να μορφοποιούν και να μετασχηματίζουν XML δεδομένα.
- Συντάσσουν XML επερωτήσεις σε XML δεδομένα χρησιμoποιώντας τις τεχνολογίες XPath και XQuery.
- Αναλύουν, να δημιουργούν και να τροποποιούν XML έγγραφα (XML Προγραμματισμός με χρήση DOM και SAX).
- Χρησιμοποιούν κατάλληλες πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών (J2EE) και βιβλιοθήκες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (λ.χ. Eclipse, Netbeans, Apache Tomcat Server, Axis, κτλ.).
- Αναπτύσσουν ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αξιοποιούν τις σχετικές τεχνολογίες και πρότυπα υπηρεσιών διαδικτύου (SOAP, WSDL, κτλ).

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013, 2:09 PM