Τίτλος Μαθήματος στο Π.Σ.: Οικονομική Ανάλυση Ι

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό / Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Έτος Σπουδών: 2 | 3 | 4 

Εξάμηνο: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

Κωδικός Μαθήματος στο Πρόγραμμα σπουδών: ΟΙΚΠ-425 

Δικτυακός Τόπος μαθήματος: Δεν Υπάρχει 

Διδακτικές ώρες: Τριάντα έξι (δώδεκα τρίωρες διαλέξεις)

Τύπος μαθήματος: Επιλογής 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014, 9:55 AM