Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν απαιτείται πρότερη προετοιμασία για την παρακολούθηση του μαθήματος

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013, 11:25 AM