Διαλέξεις/Εξέταση - Παρουσίαση - Εργασία

Διαλέξεις/Εξέταση

Εξαιτίας του όγκου του μαθήματος, δίνονται 50 ερωτήσεις στους φοιτητές, από τις οποίες η διδάσκουσα επιλέγει 10 για την τελική εξέταση. Οι φοιτητές θα πρέπει να βαθμό τουλάχιστο 3 στην εξέταση για να τους καταχωρηθεί βαθμός στο μάθημα.

Παρουσίαση

Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια θα παρουσιάσει τη δημοσίευση ανασκόπησης (review paper) που θα του δοθεί.  Η παρουσίαση θα πρέπει να γίνει σε αρχείο powerpoint.  Η παρουσίαση θα έχει διάρκεια 10-12 λεπτά.  Υπέρβαση αυτής της διάρκειας θα υπολογίζεται αρνητικά.  Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες της δημοσίευσης, καθώς και βασικές γνώσεις ανατομίας/φυσιολογίας που δεν περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αλλά είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εννοιών.

Εργασία

Η εργασία θα βασίζεται στη δημοσίευση που θα έχει δοθεί.  Η εισαγωγή της εργασίας θα είναι και μια περίληψη αυτής της δημοσίευσης.  Κατόπιν, θα πρέπει να βρεθούν κάποιες πρωτότυπες δημοσιεύσεις, οι οποίες να παρουσιάζουν κάποια νέα δεδομένα σε σχέση με το θέμα, τα οποία θα υποστηρίζουν ή όχι τη θεωρία που παρουσιάζεται στη δημοσίευση ανασκόπησης.  Η εργασία θα πρέπει να είναι 5 σελίδες μέγιστο (χωρίς τις αναφορές), γραμμένες σε διπλό διάστιχο, με γραμματοσειρά Times New Roman ή Arial, μέγεθος 11 ή 12 pt. 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 3 Φεβρουάριος 2015, 3:05 μμ