Τα εγχειρίδια που καλύπτουν την ύλη του μαθήματος είναι τα ακόλουθα:

  • Abel, A. B., Bernanke, B. S., Croushore, D. (2010), “Μακροοικονομική", Νέα Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

        (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7648535)

  • Mankiw, G. N. (2002), “Μακροοικονομική Θεωρία”, Τέταρτη Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

        (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31760)

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, 3:12 PM