Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Διδακτική Μεθοδολογία

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού: Διαφάνειες, Πολυμεσικό υλικό

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Έτος Σπουδών: 2ο - 3ο - 4ο

Εξάμηνο: 3o - 5o - 7o

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΚΠΑ002

Διδακτικές ώρες: 39 ώρες

Δομή και συχνότητα διδασκαλίας: Διαλέξεις 3 ωρών, 1 φορά την εβδομάδα για 13 εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό για το ΦΚΣ. Επιλογής για όλα τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης εκτός της Ιατρικής και του Τμήματος Ψυχολογίας.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 5 ECTS

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015, 12:38 PM