Περιγραφή Μαθήματος: Βασικό σκοπό του μαθήματος αποτελεί να κατανοήσουν οι φοιτητές βασικές έννοιες της Διδακτικής, να γνωρίσουν σχετικές θεωρίες και να είναι σε θέση να αναπλαισιώνουν με επιτυχία τις θεωρίες αυτές σε διάφορες διδακτικές περιστάσεις. Με λίγα λόγια να συνδυάσουν θεωρία και πράξη αναγνωρίζοντας μια ποιοτική διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, στο μάθημα αυτό οι φοιτητές γνωρίζουν μοντέλα ανάπτυξης Αναλυτικού Προγράμματος και οργάνωσης της διδασκαλίας τους (θεωρητικά, αλλά και μέσα από ποικίλα παραδείγματα) και εντάσσουν τα μοντέλα αυτά σε βασικά επιστημολογικά παραδείγματα (όπως ο θετικισμός-συμπεριφορισμός, ο εποικοδομισμός και το κριτικό παράδειγμα).

Περιεχόμενα μαθήματος:
. Εισαγωγή: Σύντομη ενημέρωση γύρω από τους σκοπούς του μαθήματος και τις θεματικές του. - Εννοιολογικός προσδιορισμός των όρων «Διδασκαλία» και «Διδακτική» και διαφοροποιήσεις των σημασιών τους.
. Η επιστημολογία του θετικισμού και οι επιπτώσεις της στη Διδασκαλία, τη Διδακτική και την εκπαιδευτική έρευνα.
. Η επιστημολογία του εποικοδομισμού (κονστρουκτιβισμού) και οι επιπτώσεις της στη Διδασκαλία, τη Διδακτική και την εκπαιδευτική έρευνα.
. Κριτική εκπαιδευτική θεωρία - Κριτική Παιδαγωγική. Επιπτώσεις για τη διδασκαλία και την εκπαιδευτική έρευνα.
. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα: ορισμοί, προσεγγίσεις, μοντέλα ανάπτυξης.
. Το στοχοθετικό μοντέλο ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων - Το μοντέλο διαδικασίας.
. Το επίσημο και το λανθάνον Αναλυτικό Πρόγραμμα (ή παραπρόγραμμα).
. Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα - Ο εκπαιδευτικός ως αναστοχαζόμενος επαγγελματίας- Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης.
. Διδακτικές Μέθοδοι.
. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης - Διαθεματικά Αναλυτικά Προγράμματα.
. Διδακτικές Μέθοδοι (συνέχεια) - Εφαρμογές.
. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση - Μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
. Αξιολόγηση μαθητή

Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος:
. Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος - επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα - μαθησιακοί στόχοι: Αναφέρονται στην περιγραφή του μαθήματος.
. Tι αναμένεται ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει, να κατανοεί και να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος;
-να γνωρίζει βασικά θεωρητικά σχήματα και την εφαρμογή τους στα Αναλυτικά Προγράμματα, τη διδασκαλία και την εκπαιδευτική αξιολόγηση,
- να αναγνωρίζει στοιχεία ποιότητας σε μια διδασκαλία και να μπορεί να σχεδιάζει μια ποιοτική διδασκαλία,
-να κατανοεί τη διδασκαλία ως μια σύνθετη (επι)κοινωνι(α)κή κατασκευή προβληματιζόμενος για τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν,
-να προβληματιστεί για το σύνθετο ρόλο του εκπαιδευτικού στο σχολείο.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες της Γενικής Διδακτικής, θα μπορούν να ερμηνεύουν μια συνήθη εκπαιδευτική περίσταση και θα μπορούν να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν μια διδασκαλία.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014, 2:13 PM