Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Τσάφος, Β. (2014). Αναλυτικό Πρόγραμμα: θεωρητικές αναζητήσεις και πρακτικοί προσανατολισμοί. Αναζητώντας νέες σταθερές σε έναν αβέβαιο κόσμο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
2. Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης. Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαϊνά, Μ. (1996). Μέθοδος Project: Μια Πρόκληση για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Νέα Παιδεία, 80, σσ. 77-88.
Βρεττός, Γ., Καψάλης, Α. (1994). Αναλυτικά Προγράμματα, Θεσ/νίκη: Art of the Text.
Γκότοβος, Α., Μαυρογιώργος, Γ. & Παπακωνσταντίνου, Π. (2000). Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg.
Frey, K. (1998). “Η Μέθοδος Project”. Mια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Καλαϊτζοπούλου, Μ. (2001). Ο Εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας. Αθήνα: Τυπωθήτω - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ.
Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2005). Μάθηση και διδασκαλία. Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Αθήνα.
Κοσσυβάκη, Φ. (1998). Κριτική επικοινωνιακή διδασκαλίa. Αθήνα: Gutenberg.
Κωνσταντίνου, Χ. (2000). Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική. Αθήνα: Gutenberg.
Λάμνιας, Κ. (1997). Η αξιολόγηση του μαθητή : ανάδειξη διαφοροποιημένων σημασιοδοτήσεων της έννοιας, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 26, σσ. 7-35.
Ματσαγγούρας, Η. (επιμ.) (1996). Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Επιστημολογική Θεώρηση. Αθήνα: Gutenberg.
Ματσαγγούρας, Η. (1998). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Αθήνα: Γρηγόρης.
Ματσαγγούρας, Η. 2002. Η διαθεματικότητα στην σχολική γνώση: Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης.
Μπαγάκης, Γ. (επ.) (2004). Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Πηγιάκη, Κ. (1999). Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης.
Stenhouse, L. (2000) [1975]. Εισαγωγή στην Έρευνα και την Ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος, μετ. Αθ. Τσάπελης. Αθήνα: Σαββάλας.
Φλουρής, Γ. (1995). Αναλυτικά Προγράμματα για μια Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρης.
Φρυδάκη, Ε. (2009). Η Διδασκαλία στην τομή της Νεωτερικής και της Μετανεωτερικής Σκέψης.Αθήνα: Κριτική.
Χατζηγεωργίου, Γ. (1998). Γνώθι το Curriculum. Γενικά και Ειδικά Θέματα Αναλυτικών Προγραμμάτων και Διδακτικής. Αθήνα: Ατραπός.
Χειμαριού, Ε. (1987). Αναλυτικά Προγράμματα. Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού στην Αγγλία. Θεσ/νίκη: Αφοι Κυριακίδη.
Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική – επικοινωνιακή διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg.
Ταινίες (Films)
Βιντεοκλίπ του τραγουδιού The Wall των Pink Floyd,
Ταινία: Συγγραφείς της ελευθερίας
Ταινία: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014, 2:17 PM