Περιγραφή μαθήματος - Στόχοι

Περιγραφή Μαθήματος: Η χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS για ανάλυση ποσοτικών δεδομένων σε έρευνες στις Παιδαγωγικές Επιστήμες.

Περιεχόμενα μαθήματος: Εισαγωγή στο SPSS. Εισαγωγή δεδομένων και δημιουργία βάσεων δεδομένων. Οι εντολές recode και compute. Χειρισμός δεδομένων (split file, select cases). Βασικά γραφήματα. Πίνακες συνάφειας, Χ2 έλεγχος, έλεγχος Fisher. Συντελεστής συσχέτισης κατά Pearson και Spearman. Έλεγχος ισότητας μέσων δύο ανεξάρτητων δειγμάτων. Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών για εξαρτημένα δείγματα. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Ανάλυση συνδιακύμανσης με αλληλεπιδράσεις. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Πολλαπλή παλινδρόμηση. Μη παραμετρικοί έλεγχοι.

Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος: Χρήση στατιστικών μεθόδων για ανάλυση δεδομένων. Εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Νοέμβριος 2014, 11:42 μμ