Το γενικό γραμμικό μοντέλο

Ως 20:58 Ανάλυση παλινδρόμησης-Linear Regression (απλή και πολλαπλή). Ερμηνεία αποτελεσμάτων.

20:58-25:49 Το γενικό γραμμικό μοντέλο (general linear model-univariate).

25:49- 29:20 Συνοπτικός πίνακας με τις αναλύσεις ανάλογα με τον τύπο μεταβλητών που ελέγχονται.

29:20- 31:16 Το γενικό γραμμικό μοντέλο: Παλινδρόμηση

31:16- 46:38 Το γενικό γραμμικό μοντέλο: Ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA). Σταδιακή απομάκρυνση μη στατιστικά σημαντικών μεταβλητών από το μοντέλο. Ερμηνεία αποτελεσμάτων σε συνεχείς και κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές.

46:38-τέλος Βηματική παλινδρόμηση(stepwise regression).  

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος 2014, 6:19 μμ