Περιγραφική Στατιστική

Ως 33:22 Περιγραφικά μέτρα στο αρχείο «test_scores.sav». Υπολογισμός περιγραφικών μέτρων ανά ομάδα: η εντολή means, η εντολή split file, η εντολή select cases.

33:26- 39:15 Επιλογή υποομάδων δεδομένων με την εντολή select cases και χρήση τελεστών OR, AND, =, <>.

39:16- 41:29 Πίνακες συχνοτήτων.

41:29-51:07 Γράφημα πλαισίου-απολήξεων. Επεξεργασία γραφήματος. 

51:07- 54:18 Ιστόγραμμα.

54:18- 57:48 Κυκλικό γράφημα (πίτα). Επεξεργασία γραφήματος.

57:48-τέλος. Ραβδόγραμμα.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος 2014, 6:32 μμ