Τίτλος Μαθήματος στο Π.Σ.: Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 4ο

Εξάμηνο: Χειμερινό (1ο)

Κωδικός Μαθήματος στο Πρόγραμμα σπουδών: ΗΥ-436

Δικτυακός Τόπος μαθήματος: http://www.csd.uoc.gr/~hy436/

Διδακτικές ώρες: 4 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Προαιρετικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015, 1:47 PM