Τίτλος Μαθήματος: Δίκτυα Υπολογιστών

Λέξεις - Κλειδιά: δίκτυα, TCP, αρχιτεκτονική OSI, σχεδίαση δικτύων,πρωτόκολλα,πολυπλεξία, έλεγχος ροής, έλεγχος συμφόρησης, δρομολόγηση, διαδίκτυο

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού: Διαφάνειες

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Μάθημα Κορμού

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΗΥ-335

Διδακτικές ώρες: 4 ώρες διδασκαλίας x 12 διδακτικές εβδομάδες = 48 ώρες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική/Αγγλική

Διδακτικές Μονάδες: 8 ECTS

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εξετάσεις-Πρόοδος-Ασκήσεις-Project

Ομάδα στόχος: Προπτυχιακοί φοιτητές

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015, 12:53 PM