Περιγραφή Μαθήματος: Το μάθημα αυτό καλύπτει τις βασικές αρχές και τεχνολογίες δικτύων
υπολογιστών. Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει: Εισαγωγή στα δίκτυα
επικοινωνίας και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Αρχές σχεδίασης,
αρχιτεκτονική κατά επίπεδα, μετάδοση πληροφορίας, μεταγωγή, πολυπλεξία.
Το μοντέλο του Internet TCP/IP στοίβα. Φυσικό επίπεδο: διάδοση σημάτων,
οπτική μετάδοση, συγχρονισμός και framing, ψηφιοποίηση πληροφορίας.
Επίπεδο ζεύξης δεδομένων: πρωτόκολα (π.χ., Aloha, Ethernet) και τοπικά
δίκτυα (π.χ,, ALOHA, Ethernet, token ring). Επίπεδο δικτύου:
ονοματοδοσία και διευθυνσιοδότηση, το πρωτόκολλο IP, address resolution,
δρομολόγηση, έλεγχος συμφόρησης, σχεδίαση δικτύου, παραδείγματα. Επίπεδo
μεταφοράς: πρωτόκολλα UDP και TCP. Επίπεδο εφαρμογής: HTTP, βασικές
εφαρμογές.
.

Περιεχόμενα μαθήματος:

 1. Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών

 2. Μοντέλο OSI, TCP/IP Στοίβα

 3. Ενθυλάκωση

 4. Αρχές μετάδοσης, Είδη πολυπλεξίας, Μεταγωγή κυκλώματος, Μεταγωγή πακέτων

 5. Περισσότερα πάνω στην Πολυπλεξία και Μεταγωγείς Πακέτων και Κυκλωμάτων

 6. Υπολογισμός Καθυστερήσεων στο Δίκτυο

 7. Επίπεδο Ζεύξης - Επίπεδο Πρόσβασης Μέσου

 8. Επίπεδο Δικτύου - Δρομολογητές, IP διευθύνσεις, προώθηση, επίπεδα, ενθυλάκωση

 9. Επίπεδο Δικτύου - Αλγόριθμοι Δρομολόγησης

 10. Hieararchical algorithms for routing

 11. Επίπεδο Μεταφοράς

 12. Transmission Control Protocol(TCP)

 13. Application Layer

Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος:

 • Κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών στα δίκτυα
 • Χρήση και πειραματισμός με τα δίκτυα
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015, 9:03 PM