Τίτλος Μαθήματος στο Π.Σ.: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Προγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: Εαρινό (2ο)

Κωδικός Μαθήματος στο Πρόγραμμα σπουδών: ΗΥ-215

Δικτυακός Τόπος μαθήματος: http://www.csd.uoc.gr/~hy215/

Διδακτικές ώρες: 6 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Μαΐου 2015, 1:07 PM