Βιβλιογραφία:

- Σ. Θεοδωρίδης, K. Μπερμπερίδης και Λ. Κοφίδης, Εισαγωγή στην Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων, Τυπωθήτω, 2003.
- Σ. Καραμπογιάς, Σήματα και Συστήματα, Αθήνα 2009.
- A. Oppenheim, A. Willsky with S. Hamid Nawab, Σήματα και Συστήματα, Φούντας, 2009.
- A. Oppenheim, A. Willsky with S. Hamid Nawab,
Signals and Systems, 2nd ed., Prentice-Hall, 1996.
- J. Buck, M. Daniel and A. Singer, Computer explorations in Signals and Systems using Matlab, 2nd ed., Prentice-Hall, 2002.
- R. Churchill, J. Brown, Μιγαδικές συναρτήσεις και εφαρμογές, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005.
- J. Marsden, M. Hoffman, Βασική μιγαδική ανάλυση, Συμμετρία, 1995.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία - υλικό προς μελέτη:

- A. Oppenheim, Signals and Systems, MIT Open Courseware.
- B. Osgood, Lecture Notes for "The Fourier Transform and its applications”, Stanford University.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015, 11:34 AM