Εμπνευστής και δημιουργός του μαθήματος ήταν ο καθηγητής και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Νικολάου, ο οποίος είχε στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με μια νέα επιστήμη, την επιστήμη και τεχνολογία (μηχανική) των υπηρεσιών.
Οι παρατηρήσεις του στην προετοιμασία των διαλέξεων και η ενεργή συμμετοχή του στη διδασκαλία υπήρξε πολύτιμη όλα αυτά τα χρόνια που διδάσκεται το μάθημα.

Περιγραφή μαθήματος:

Η πρώτη ενότητα του μαθήματος επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάλυση δικτύων (υπηρεσιών), που σχηματίζονται απο «πωλητές» (παροχείς) και «αγοραστές» (καταναλωτές) υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ανθρώπινους πόρους και πληροφοριακά συστήματα. Παρουσιάζονται πρότυπα για την μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών (με χρήση BPMN 2.0) και εργαλεία για την δυναμική προσομοίωση επιχειρηματικών διαδικασιών όπως το Vensim και το IBM Websphere Business Modeller.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται «κάθετα» και «οριζόντια» πρότυπα όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στις εφοδιαστικές αλυσίδες (RosettaNet), αλλά και πρότυπα ευρείας χρήσης (ebXML). Στην 2η ενότητα του μαθήματος ξεκινάμε καλύπτοντας την θεωρία που διέπει τις υπηρεσίες (web services) που βασίζονται στην αρχιτεκτονική REST και στο πρότυπο SOAP. Απομυθοποιούμε "δυσνόητες” έννοιες και πρότυπα όπως το XML, WSDL, UDDI, SOAP μέσω θεωρίας, εκτενών παραδειγμάτων και ασκήσεων. Επίσης, παρουσιάζονται διάφορα άλλα πρότυπα και προδιαγραφές (WS-* standards) που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες ιστού.
Οι φοιτητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να εκτελούν υπηρεσίες που βασίζονται στο πρότυπο SOAP και στην αρχιτεκτονική REST χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα Java frameworks (JAX-WS, JAX-RS, κτλ). Τέλος, οι φοιτητές μαθαίνουν να συνθέτουν και να ενορχηστρώνουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (web service orchestration) με χρήση της γλώσσας BPEL.

Περιεχομένα μαθήματος:

- Service Systems (Networks), Metamodels & Models,
- Methodologies and Tools to Model Service Networks (SNAPT)
- Business Processes (basic concepts, modeling)
- BPMN 2.0 and Rosettanet
- Service Oriented Architecture (SOA) and Web Services
- Web Services technologies and concepts: XML, WSDL, SOAP and UDDI
- Restful Web Services
- Bottom-up SOAP Web Services
- Top-Down SOAP Web Services
- Web Services Specifications (WS-* standards)
- Service composition: choreography & orchestration
- Web Services Orchestration using BPEL

Λέξεις-κλειδιά: Service Networks, SOA, WSDL, Rest, BPMN 2.0, BPEL

Ομάδα στόχος: Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Πληροφοριακά Συστήματα.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015, 12:35 PM