- Μοντελοποίηση δικτύων υπηρεσίων με χρήση διαφόρων εργαλείων (SNAPT, κτλ).
- Μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών με χρήση διαφόρων εργαλείων (π.χ. IBM WebSphere Business Modeler, Adonis BPMN) και συμμόρφωση με πρότυπα όπως το BPMN 2.0
- Κατανόηση του ρόλου των υπηρεσιών διαδικτύου, απόκτηση γνώσεων των θεμελιωδών αρχών που διέπουν το σχεδιασμό τους, τον προγραμματισμό τους, τα βασικά πρότυπα και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας τους (XML, XML Schema, SOAP, HTTP, WSDL, κτλ) .
- Εκμάθηση τεχνικών και μεθοδολογιών ανάπτυξης υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών (SOA) με χρήση κατάλληλων πλατφόρμων ανάπτυξης εφαρμογών (J2EE) και βιβλιοθηκών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (λ.χ. Eclipse, Netbeans, Apache Tomcat Server, Glassfish, Axis2, κτλ.).
- Ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών που βασίζονται στην αρχιτεκτονική REST (Restful Web Services, JAX-RS).
- Ανάπτυξη υπηρεσιών που αξιοποιούν τις σχετικές τεχνολογίες και πρότυπα υπηρεσιών διαδικτύου (SOAP, WSDL). βασίζονται στο πρότυπο SOAP και χρησιμοποιούν XML SOAP μηνύματα με δύο τρόπους α) bottom-up προσέγγιση (από code σε wsdl) και β) top-down προσέγγιση (από wsdl σε code).
- Υλοποίηση εφαρμογών ιστού που καταναλώνουν υπηρεσίες που βασίζονται στο πρότυπο SOAP και στην αρχιτεκτονική REST (Java clients, JQuery clients, PHP clients κτλ.).
- Σύνθεση και ενορχήστρωση υπηρεσιών ιστού με σχεδιασμό, υλοποίηση και εκτέλεση διεργασιών στην γλώσσα BPEL σε ρεαλιστικά επιχειρηματικά σενάρια.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015, 12:37 PM