Το μάθημα αποσκοπεί στη κατανόηση της σχέσης δομής και λειτουργίας σε φυτικούς οργανισμούς. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην ανάδειξη των μοριακών, υποκυτταρικών και κυτταρικών δομών φυτικών οργανισμών, στην κατανόηση της οργάνωσης ιστών και οργάνων και στη σχέση των δομών αυτών με βασικές λειτουργικές διαδικασίες.

Αναδεικνύεται η επίδραση του περιβάλλοντος στη λειτουργική οργάνωση δομών και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη δυναμική διαφοροποίηση δομών στα πλαίσια της αναπτυξιακής διαδικασίας των φυτών.

Το μάθημα αποσκοπεί στο να αναπτύξει την κριτική σκέψη των φοιτητών και να δημιουργήσει τις βάσεις για μία  αποτελεσματική/δημιουργική παρακολούθηση μαθημάτων κορμού και επιλογής των επόμενων εξαμήνων που αφορούν τη βιολογία φυτών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:

·Έχει κατανοήσει την οργάνωση δομών σε όλα τα επίπεδα ενός φυτικού οργανισμού.

·Έχει κατανοήσει τη σχέση δομής ενός συστήματος με τη λειτουργία του.

·Έχει γνώση των μεθόδων παρατήρησης και αναγνώρισης δομών ενός φυτικού οργανισμού.

·Είναι σε θέση να κάνει συνδυαστικές σκέψεις και να δώσει απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα που αφορούν το αντικείμενο του μαθήματος.

·Είναι σε θέση να εφαρμόσει τις γνώσεις του για την επεξεργασία βιολογικών δεδομένων και το σχεδιασμό πειραμάτων.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015, 10:12 AM