• Παιδαγωγική, Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, Λεξικό, ό.π., 1990, σελ. 2474β.
 • T. Husen, T. NevillePostlethwaite (ed.), The International Encyclopedia of Education.
 • Γ. Κόκκινου, Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 1998, σελ. 269.
 • C. Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια. Ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα, Εκδ. Αλεξάνδρεια 1994, σελ. 23.
 • Έλλη Αλεξίου, Γ΄ Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον, Αθήνα, Καστανιώτης, 1978, σελ. 172.
 • Έλλη Αλεξίου, Από πολύ κοντά, Αθήνα, Καστανιώτης, 1983, σελ. 9.
 • Μ. Φερρό, Η ιστορία υπό επιτήρηση. Επιστήμη και συνείδηση της ιστορίας, μτφρ. Β. Τομανάς, Αθήνα, Νησίδες 1999, σσ. 126-127, σελ. 131.
 • K. Pomian, «L' histoire de la science et l' histoire de l' histoire », στο: Annales E.S.C., 5 (1975), σσ. 935-953.
 • Τ. Καγιαλή, «Η παιδική ηλικία στην αυτοβιογραφία», στο Δ. Μακρυνιώτη (επιμ.), ό.π., σελ. 207.
 • R. N. Coe, WhentheGrasswasTaller. Autobiography and the Experience of Childhood, New Heaven, Yale University Press, 1984.
 • V. Bezrogov, O. Kosheleva, «Η αυτοβιογραφική αφήγηση και ο ρόλος της στη μελέτη της ιστορίας της εκπαίδευσης», στο: Θαλλώ: Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Χανίων, 11 (2000) σελ. 124.
 • Από τη Μικροϊστορία της εκπαίδευσης: Δύο ανέκδοτα Λευκώματα Φιλίας 1900-1904& 1926-1927, Αθήνα, Ατραπός 2009,σελ. 60.
 • C. Cinzburg, Clues, Myths, and the Historical Method, transl. By J. & A. Tedeschi, Baltimore, The John Hopkins University Press 1992, σσ. 96-125.
 • P. Burke, Ιστορία και κοινωνική θεωρία, μτφρ. Φ. Τερζάκης, επιμ. Κ. Αθανασίου, Αθήνα, Νήσος 2002, κεφ. «Το κοινωνικό μικροσκόπιο», σελ. 71.
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015, 2:36 PM