Όνοµα: Απόστολος

Επίθετο: Ρίζος

Τίτλος: Καθηγητής

Τµήµα: Χηµείας


∆ιεύθυνση: Ηράκλειο, Βούτες, Τ.Κ. 71003, Τ.Θ. 2208

Τηλέφωνο Εργασίας: +30 2810 54 5048


Σύντοµο Βιογραφικό: Ο Καθηγ. Απόστολος Ρίζος έλαβε το πτυχίο (B.S.) Χηµείας το 1979 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και το µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης το 1983 (Χηµειοφυσική-Chemical Physics) και ∆ιδακτορικό δίπλωµα το 1985 (Φυσικοχηµεία) από το Κρατικό Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης στο Binghamton. Τον Ιανουάριο του 1988 ήρθε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης στο Ηράκλειο από το Πανεπιστήµιο Northeastern, µετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, 11:48 AM