1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα :
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_adjectival_and_demonymic_forms_for_countries_and_nations
  2. Μελετήστε τα στοιχεία του πίνακα
  3. Προτείνετε οντότητες που αποδίδουν τα στοιχεία του πίνακα
  4. Προτείνετε συσχετίσεις σε περίπτωση που οι οντότητες είναι περισσότερες της μίας
  5. Σχεδιάστε το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015, 9:59 AM