Περίγραμμα ύλης - Περιγραφή:

 • Εισαγωγή στις έννοιες των Δεδομένων
 • Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική
 • Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων
 • Το Σχεσιακό Μοντέλο
 • Λογικός Σχεδιασμός - Κανονικοποίηση
 • Λογική και Θεωρία Συνόλων
 • Σχεσιακή Άλγεβρα
 • Γλώσσα SQL
 • MySQL
 • Ανάλυση δημιουργίας σχεσιακών βάσεων δεδομένων : Δεδομένα, Οντότητες, Πίνακες
 • Ανάλυση δημιουργίας σχεσιακών βάσεων δεδομένων : Συσχετίσεις και Κανονικοποίηση
 • Σχεδίαση με το MySQL WorkBench
 • Σχεδίαση με την LibreOffice Base/Microsoft Access

Οι βάσεις δεδομένων και ιδιαίτερα οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων έχουν αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία στον χώρο της πληροφορικής και χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και στους κανόνες σχεδίασής τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοικτού λογισμικού και διερευνούν τη λειτουργία τους μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες εκτελούνται με επίβλεψη και καθοδήγηση του διδάσκοντα σε εργαστήριο Η/Υ.

Μαθησιακοί Στόχοι: Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να έλθουν σε επαφή με συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (π.χ. MySQL) και να διερευνήσουν τη λειτουργία τους μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες εκτελούνται με επίβλεψη και καθοδήγηση σε εργαστήριο Η/Υ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές έχουν αποκτήσει γνώση των αρχών σχεδίασης και από θεωρητική και από πρακτική άποψη, πράγμα που θα τους διευκολύνει στην κατανόηση των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015, 12:46 PM