Τα βασικά εγχειρίδια που καλύπτουν την ύλη είναι τα ακόλουθα:

[1] Κεχρής Ε., Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων - 2η Έκδοση, Κριτική (2015) [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955665].
[2] Μάργαρης Α., Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων - GUnet eclass COMPGU210
[3] Σημειώσεις του διδάσκοντα (αναρτημένες)
[4] Ξεπαπαδέας, Α., Γιαννίκος Ι., Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, Τόμος Α' , Εκδόσεις Gutenberg (2007 [ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31755 ]
[5] Κωλέτσος Γ., Σημειώσεις Μαθηματικής Λογικής, http://www.math.ntua.gr/logic/mathlogic/logiki-1.pdf
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015, 1:19 PM