1. Θεωρήστε τους πίνακες
\[A = \left[\begin{array}{rr}1&1\\2&5\end{array}\right] \,, \qquad B = \left[\begin{array}{rr}2&-1\\2&5\end{array}\right]\,.\]
Χρησιμοποιήστε τις ιδιότητες των οριζουσών για να γράψετε τις ορίζουσες των ακόλουθων πινάκων συναρτήσει των \(\det A\) και \(\det B\).
\[C = \left[\begin{array}{rr}3&0\\2&5\end{array}\right] \,, \qquad D = \left[\begin{array}{rr}2&5\\1&1\end{array}\right]\,,\]
\[E = \left[\begin{array}{rr}2&5\\-1&2\end{array}\right] \,, \qquad F = \left[\begin{array}{rr}2&2\\2&5\end{array}\right]\,,\]
\[G = \left[\begin{array}{rr}4&-2\\4&10\end{array}\right] \,, \qquad H = \left[\begin{array}{rr}1&1\\1&5\end{array}\right]\,,\]
\[K = \left[\begin{array}{rr}3&6\\2&5\end{array}\right] \,, \qquad L = \left[\begin{array}{rr}2&-1\\0&6\end{array}\right]\,.\]


Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015, 7:05 PM