2. (συνέχεια από την προηγούμενη δραστηριότητα) Θεωρήστε την ορίζουσα \[D= \left| \begin{array}{rrrr}1&0&0&0\\0&0&3&0\\0&2&0&4\\1&2&3&8\end{array}\right|\,.\]

ε. Αναπτύξτε την ορίζουσα \(D\) ως προς την 4η γραμμή. (Παρατηρήστε τη σχέση των συμπαραγόντων με τις δύο ορίζουσες στο β.)

στ. Αναπτύξτε την ορίζουσα ως προς την 4η στήλη.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015, 7:13 PM