1. Βρείτε τις ιδιοτιμές του πίνακα \(A_1 = \left[\begin{array}{rr}1&3\\1&3\end{array}\right]\). Για κάθε ιδιοτιμή βρείτε τον ιδιόχωρο της ιδιοτιμής.

2. Βρείτε τις ιδιοτιμές του πίνακα \(A_2 = \left[\begin{array}{rr}1&-1\\1&3\end{array}\right]\). Για κάθε ιδιοτιμή βρείτε τον ιδιόχωρο της ιδιοτιμής.
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015, 7:27 PM