3. Βρείτε την αλγεβρική και τη γεωμετρική πολλαπλότητα των ιδιοτιμών των πινάκων \(A_1 = \left[\begin{array}{rr}1&3\\1&3\end{array}\right]\) και \(A_2 = \left[\begin{array}{rr}1&-1\\1&3\end{array}\right]\) της προηγούμενης δραστηριότητας.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015, 7:29 PM