Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Η Ιστορία της ελληνικής θεατρικής Επιθεώρησης

Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα: Κανένα

Εξάμηνο σπουδών: Όλα

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού: Βιντεοσκοπημένα και ηχογραφημένα μέρη των παραστάσεων, Φωτογραφικό υλικό, Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Φιλολογίας

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΘΝΕΦ 222

Διδακτικές ώρες: 39 ώρες

Δομή και συχνότητα διδασκαλίας: Διαλέξεις 3 ωρών, 1 φορά την εβδομάδα για 13 εβδομάδες

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015, 7:27 PM