Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μελέτη βασικών θεματικών του πεδίου των μαθησιακών δυσκολιών. Με βάση τη σύνθεση τεκμηριωμένων δεδομένων θα επιχειρηθεί η αποσαφήνιση των κύριων ζητημάτων και θα συζητηθούν θέματα-ερωτήματα που αφορούν την συχνότητα του φαινομένου, βασικές αιτιολογικές προσεγγίσεις, χαρακτηριστικά παιδιών & εφήβων με γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης και οι βασικές διαστάσεις της αξιολόγησης και παρέμβασης.

Περιεχόμενα μαθήματος:

- Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία).

- Βασικές εισαγωγικές έννοιες: μάθηση και δυσκολίες μάθησης. 

- Δυσκολίες μάθησης: ορισμός, επιδημιολογία, ταξινόμηση, κλινική περιγραφή. Ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη των Μαθησιακών Διαταραχών.

- Αιτιολογία των μαθησιακών διαταραχών. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Γενετικοί και νευρολογικοί παράγοντες. Το νευροβιολογικό υπόστρωμα των μαθησιακών διαταραχών και η χρήση σύγχρονων νευροαπεικονιστικών τεχνικών.

- Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες: Αντίληψη, μνήμη, γλώσσα, προσοχή και συγκέντρωση, αυτορρύθμιση, κίνητρα, συμπεριφορά, κοινωνική εξέλιξη και σχέσεις, συναισθηματική εξέλιξη. 

- Νοημοσύνη και ΜΔ: Το κριτήριο της διαφοράς και διεθνή πρότυπα εντοπισμού μαθησιακών διαταραχών.

- Γενικές δυσκολίες μάθησης στην ανάγνωση και η ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία). Ορισμός, επιδημιολογία, κλινική περιγραφή.

- Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία). Διαγνωστικές προσεγγίσεις.

- Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία). Έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση.

- Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Ορισμός, επιδημιολογία, κλινική περιγραφή, συννοσηρότητα. Αιτιολογικές ερμηνείες. 

- Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Διαγνωστική προσέγγιση. Πρόγνωση έκβαση και μοντέλα θεραπευτικής παρέμβασης.

- Η παρέμβαση και υποστήριξη των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

- ΜΔ και Ελληνική πραγματικότητα. Ο ρόλος της οικογένειας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 


Last modified: Thursday, 10 December 2015, 12:56 PM