Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Προχωρημένα Εργαστήρια Φυσικής Ι

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Φυσικής

Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 3ο

Εξάμηνο: 5ο-6ο

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: Φ-307

Δικτυακός τόπος μαθήματος: http://opencourses.uoc.gr/

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 7 ECTS

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εξετάσεις - Αναφορές εργαστηριακών ασκήσεων
Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015, 6:21 PM