Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Ηλεκτρονική μικροσκοπία

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Φυσικής

Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: 3ο

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: Φ-277

Δικτυακός τόπος μαθήματος: http://opencourses.uoc.gr/

Τύπος μαθήματος: Επιλογής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 6 ECTS

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εξετάσεις
Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015, 6:30 PM