Γενική βιβλιογραφία:

  • «Σύγχρονη Φυσική» - R. Serway, C. Moses, C. Moyer. Π.Ε.Κ.
  • «Experiments in Modern Physics» - A. Melissinos, Academic Press (1966)
  • «Building Scientific Apparatus» - J.H. Moore, C.C. Davis, M.A. Coplan, Addisson - Wesley, London, (1983)
  • «Radiation Detection and Measurement» - Gleen F. Knoll, John Wiley & Sons, NY, (1979).
Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015, 6:48 PM