Τίτλος μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών.: Μαθησιακές δυσκολίες

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: Β05 08

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS


Last modified: Thursday, 3 December 2015, 11:05 AM