Περιγραφή Μαθήματος: Η Μακροοικονομική Θεωρία Ι, η οποία αποτελεί μια εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική, επικεντρώνεται στην ανάλυση της κλειστής οικονομίας. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού αναλύονται οι βασικές μακροοικονομικές έννοιες, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, ο οικονομικός κύκλος, κ.α. Ακόμα, αντικείμενο μελέτης του μαθήματος είναι οι βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις, η βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία, η αγορά προϊόντος, η αγορά χρήματος και η εφαρμογή της μακροοικονομικής (δημοσιονομικής και νομισματικής) πολιτικής.

Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής:
1. Να κατανοεί τον τρόπο μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας σε μια οικονομία, τον οικονομικό κύκλο, καθώς επίσης και την απόκλιση από το προϊόν πλήρους απασχόλησης.
2. Να κατανοεί την έννοια του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή.
3. Να μελετά τις βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις μέσω του υποδείγματος των καμπυλών IS και LM, από το οποίο προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση σε μια οικονομία.
4. Να αντιλαμβάνεται τη ζήτηση χρήματος σε μια κλειστή οικονομία, καθώς και το πώς η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει την προσφορά χρήματος.

Περιεχόμενα μαθήματος:

  • Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία
  • Εισόδημα και Δαπάνη
  • Υπόδειγμα IS-LM
  • Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά
  • Ζήτηση Χρήματος
  • Προσφορά Χρήματος

Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι ικανότητες που αποκτά ο φοιτητής από την παρακολούθηση του μαθήματος αυτού είναι::
1. Λήψη αποφάσεων
2. Προαγωγή ικανότητας για επιστημονική αφαίρεση
3. Προαγωγή επαγωγικής σκέψης
4. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
5. Αυτόνομη εργασία

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016, 4:20 PM