Βιβλιογραφία

  • "Graph drawing : Algorithms for the visualization of graphs", G. Di Battista, P. Eades, R. Tamassia, I.G. Tollis , Prentice Hall, 1999.
  • "Algorithmic Graph Theory" , Alan Gibbons, Cambridge University Press, 1985.
  • "Introduction to Algorithms",T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, MIT Press, 2001.


Συμπληρωματικό Υλικό Μαθήματος

Διατίθενται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το υλικό αυτό απαγορεύται να αντιγραφθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια απο τους κατόχους πνευμάτικων δικαιωμάτων.


Last modified: Tuesday, 12 April 2016, 10:07 AM